Taray?c?n?zda bir sürü sayfa m? aç?k !
?? saatinin sonuna geldiniz bilgisayar?n?z? m? kapatacaks?n?z ?

Bu tarz sorunlar?n?z?n önüne geçmek için google chrome taray?c?n?zda sekmeklerinizi kaydetmeniz için size yeni bir araç önerece?iz.

FreshStart

Resimdede görüldü?ü üzere eklentiyi indirdikten sonra sayfan?n sa??ndan eklentiye t?kl?yoruz ve hangi sayfalar? seçece?imizi belirleyip hat?rlamaya uygun bir isimle kay?t ediyoruz 10 gün sonra bile bu sayfalara ula?mak istedi?inizde sadece eklentiye t?klay?p kaydetti?iniz ismi seçmeniz yeterli olacakt?r.

?yi günlerde kullan?n?z…

Alternatif Ürün…

TabCloud