Güvenli Milli E-Posta
Ula?t?rma Bakan? Ahmet Arslan’?n dün kat?ld??? bir televizyon program?nda üzerinde durdu?u konulardan biride milli e-posta servisi hizmeti oldu.Bakan?n verdi?i bilgiye göre, 2018 y?l? sonuna kadar milli e-posta kullan?mda olacak. E-mail güvenli?i konular?nda çal??malar yürüten Eski?ehir lokasyonlu , Weberd Reklam Ajans? yaz?l?m ekibi e-posta güvenli?i konusunda seminer ve konferanslar düzenlemektedir.Bilindi?i üzere e-maillerimiz dünyada belirli noktalarda depoland?ktan sonra al?c?ya ula?abiliyor, bu geçen mesafede e-maillerimizin güvenli?i konusunda endi?elerimiz milli e-posta hizmetiyle art?k geride kalacak…

Ki?isel olarak yap?labilecekler

  1. ?yi Bir ?ifre : Çabuk k?r?labilecek do?um günü , e?inizin çocu?unuzun ad? , araç plakan?z gibi ?ifreler koymaktan kaç?nmal?s?n?z.?ifrenizi olu?tururken büyük ve küçük harf kullanmaya özen göstererek ?ifrenizi belirleyin.
  2. Ortak Kullan?lan Bilgisayarlar : Cafeler , Okullar vb. yerlerde e-maillerinize girmeniz sak?ncal? olabilir.Kullanmak zorunda kalman?z durumunda Bilgisayar?n tüm programlar?n?n kapal? oldugundan emin olun.Taray?c? verilerini temizlemeyi asla unutmay?n.
  3. Mail Adresinizi yay?nlamaktan kaç?n?n
  4. Bilgisayar?n?za siz yokken kullan?lmas?n? engellemek için kilit koyun
  5. Her e-postay?n açmay?n.Bu sosyal medyalar?n?z?da kaybetmenize sebep olabilir
  6. Kulland???n?z dosyalar?n?z? ?ifreledi?inizden emin olun

Kurumsal olarak yap?labilecekler

  • Kurum içinde istenmeyen e-postalar?n bildirilmesi ve gerekli ileti?imin yap?labilmesi için, spam@kurumadi.com benzeri bir e-posta hesab? olu?turulabilir.
  • Kurumunuzun kullan?m sözle?mesine istenmeyen e-postalar?n yasakland??? bilgisi ve varsa yapt?r?mlar? yaz?labilir.
  • Kurum sitesinde ya da varsa kurumun d??ar?ya aç?k tart??ma listesinde kurum çal??anlar?n?n e-posta adreslerini yay?nlamama konusunda özen gösterilmelidir.
  • Kullan?c?lar?n konuya ilgisini çekmek amac? ile ara s?ra hat?rlat?c? mesajlar gönderilebilir.

Eski?ehir Sosyal Medya Dan??manl??? için bizimle irtibat kurabilirsiniz