Markalar Sosyal Medyay? nas?l kullan?yor

Günümüz ko?ullar?nda markalar için sosyal medya kullan?m? bir ihtiyaç. Sosyal medyay? kullanarak iyi bir pazarlama stratejisi geli?tiren firmalar her zaman bir ad?m önde. Bu amaçlar do?rultusunda baz? markalar do?ru bir strateji izlerken baz? markalar ise sa?l?ks?z bir stratejiyle kayboluyor.

Markalar?n Sosyal Medya Kullan?rken Yapt?klar? Hatalar

Planlanmam?? Strateji
Markalar?n sosyal medyada izleyece?i yolu belirlemeden önce bir süreç ve bir takvim ç?kartmas? gerekmektedir. Bu takvimi ç?kartmayan markalar ilans?z süreçler sonucunda kaybeder.

Like Say?s?

?i?irilmi? takipçi say?s? hiçbir markaya yarar sa?lamaz.Do?ru olan pazarlama stratejisinde uygun gerçek takipçilerle organik ileti?im sa?lamakt?r.Bunu hedefleyen firmalar az takipçi ile daha verimli pazarlama süreci geçirmektedir
Yönlü Geleneksel ?leti?im

Güncel trendleri takip etmeyen sayfalar geleneksel pazarlama stratejisi ve reklam modelleri ile kayba u?ramaktad?r.Sosyal medya kullan?m?nda günümüz trendlerini yakalamak pazarlama aç?s?ndan en önemli ko?uldur. Markalar?n sosyal medya tan?mlamalar?nda kendi kitlesini tam anlam?yla tan?mlayarak pazarlama stratejisi ve içerikleri üretmesi çözüm olarak gösterilebilir

Markalar Dijital Platformlar? Nas?l Kullanmal?d?r

 

Strateji olu?turmak, markalar?n yeni bir strateji belirlemeden önce neden ve sonuç olarak nerede durmalar? gerekti?i ve sosyal mecralardan ne amaçlad?klar?n? belirtmeleri gerek.

Do?ru Sosyal Medya Dan??manl?k Ajans?

Sosyal medya, günümüz ko?ullar?nda oldukça hassas bir konudur.Bu do?rultuda ??ini iyi yapan referanslara sa?lam bir ajansta çal??mak ise en önemli nokta. Markay? benimseyen ve kendi markas?yla i?çisine tüm detaylar? bilen marka geleneklerini ve amaçlar?n? tan?yan bir firma her zaman en
do?ru tercih olacakt?r.Do?ru kitle amaçlar?n?z do?rultusunda belirleyece?iniz hedefe yönelik olarak direkt muhatap olaca??n?z kitledir.Bu kitle sizi di?er sayfalardan daha ön plana ç?kman?z? sa?layacak do?ru ad?mlardan birisidir.5000 like alan bir sayfa bir payla??m?nda 10 be?eniyi geçemiyorsa do?ru bir kitleye seslenmiyor demektir 500 ki?ilik bir sayfa e?er bir payla??m?nda 50 ve üzeri be?eni al?yorsa kitlesi do?rudur.

Ucuz Reklam

Sosyal medya di?er reklam olanaklar?na ra?men maliyet anlam?nda en ucuz hizmet sa?layan birimdir.Gazete ve dergi tirajlar? matbaa, bask? ve reklam ücretlerini koydu?unuz çok daha pahal?ya gelmektedir.Sosyal medyada 100 TL’lik bir reklamla gazeteye verece?iniz 1000 TL’lik
reklamdan daha yararl?d?r.
?tibar Yönetimi

Markan?z her yerde ve tüm ko?ullarda do?ru yönetilmelidir ve tan?t?m?n?n do?ru yap?lmas? gerekmektedir Her içerik sizin kurum kimli?inizi belirtmekte ve sizin pazarlama stratejinize bir güç katmaktad?r.Yanl?? yap?lan her reklam çal??mas? markan?za vurulan bir darbe ve maddi kayb?na sebep olacak bir sonuç do?urabilir.

Weberd Reklam Ajans?; size Eski?ehir sosyal medya dan??manl??? ve itibar yönetimi konusunda y?llar?n tecrübesi ile garanti sunmaktad?r.

 

Okudu?unuz için te?ekkürler